Imtron产品介绍

Imtron产品 TSA-RMS系列介绍 PRODUCT

TSA-RMS系列介绍
产品大类 信号转换器/signal conditioner
参数
TSA-RMS-FIL2 过滤器
TSA-RMS-DMS2 DMS桥接器
TSA-RMS-POTI2 电位器
TSA-RMS-DC2 直流电压
TSA-RMS-ICP2 ICP,IEPE传感器
竞争对手系列
OEM(贴牌)
应用场合 在工业、电子、机床、治金、石油、化工等领域中都有一定的应用
产品图片

TSA-RMS系列选型问题: